Utwardzanie terenu Radom - JAWOR Radom

Jedną z propozycji naszej firmy jest utwardzanie terenu tłuczniem, klińcem, grysem lub kamieniem naturalnym.

W zakres usługi wchodzą:

Utwardzanie terenu

W zakres usługi wchodzą:

Utwardzanie terenu

Wylewanie asfaltu Radom - JAWOR Radom

Nawierzchnie, w których asfalt jest materiałem wiążącym kruszywo, nazywa się nawierzchniami asfaltowymi.

Grubsze ziarna kruszywa tworzą tzw. nośny szkielet masy, a drobniejsze wypełniają wolne przestrzenie między ziarnami grubszymi. Lepiszcze asfaltowe otacza ziarna cienką warstwą i zlepia je ze sobą. Masy asfaltowe wytwarza się na gorąco w otaczarkach według ściśle określonej receptury, przy czym kruszywo (po wysuszeniu) i lepiszcze powinny być przed wymieszaniem ogrzane do odpowiedniej temperatury.

Gorącą masę asfaltową dowożono samochodami ciężarowymi na miejsce prac drogowych, przeładowywano do rozściełacza (tzw. rozsiewacza), który w sposób mechaniczny rozściełał ją na zadaną szerokość i grubość, wstępnie zagęszczając deską profilująca i ubijającą.

Walce stalowe przesuwające się za rozściełaczem wykonywały po kilka przetoczeń w celu zagęszczenia nawierzchni.

Niwelacja terenu Radom - JAWOR Radom

Proces niwelacji terenu polega na wyrównaniu powierzchni gruntu rodzimego po procesie korytowania oraz ukształtowaniu tej powierzchni zgodnie z niweletą przyszłej drogi.

Oznacza to wykonanie w gruncie naturalnym docelowych spadków podłużnych i poprzecznych tak, żeby wszystkie warstwy podbudowy miały identyczną grubość w każdym miejscu wykonywanego placu lub drogi. Niwelacji terenu dokonuje się poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupełnianie jego ubytków według rzędnych wysokościowych wytyczonych urządzeniami geodezyjnymi.

Na etapie tym kształtuje się również poziomy przebieg drogi i poboczy tzn. wytycza się łuki, skrzyżowania, rozjazdy itp.Zakres robót określa stosowane narzędzia: w przypadku powierzchni niewielkich wystarczy łata i poziomica, duże powierzchnie placów wymagają niwelatora laserowego oraz maszyn drogowych. Proces niwelacji terenu ma duże znaczenie dla kształtu przyszłej nawierzchni, jej odwodnienia oraz trwałości, dlatego wskazana jest podczas jego wykonywania szczególna staranność.

W przypadku wzruszenia naturalnego podłoża jako etap końcowy niwelacji terenu wykonywane jest zagęszczenie gruntu płytami wibracyjnymi lub walcami drogowymi.

Układanie kostki Radom - JAWOR Radom

Specjalizujemy się w układaniu kostki brukowej. Kostka brukowa to obecnie najmodniejszy element wykorzystywany do tworzenia podjazdów i chodników. Producenci oferują szeroki wybór kolorów, a także różne rodzaje grubości i wielkości kostki. Wyjątkowe zalety kostki brukowej przyczyniają się do wzrostu jej popularności wśród właścicieli domów jednorodzinnych.

Prace rozpoczynamy od usunięcia wierzchniej warstwy ziemi, zależnie od przeznaczenia traktu. Po oczyszczeniu powierzchni zagęszczamy podłoże kształtując jednocześnie odpowiedni spadek na boki (aby powierzchnia skutecznie się odwadniała).

Kolejny etap to podbudowa – czyli warstwa nośna. Jest to warstwa zagęszczonej pospółki, żwiru, tłucznia lub gruntu stabilizowanego cementem. Spełnia funkcję nośną i filtracyjną. Następną częścia układania kostki to podsypka – czyli warstwa wyrównawcza – warstwa piasku, żwiru lub cementu. Na sam koniec układana jest nawierzchnia.

Rozbiórki Radom - JAWOR Radom Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.

Nasz firma ma na swoim koncie kilkanaście sprawnie przeprowadzonych rozbiórek. Pozyskany w trakcie prac materiał podlega recyklingowi. Podczas prac dbamy zarówno o ich terminowe wykonanie, jak i o to, by prowadzone były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Oferujemy dostarczanie kruszyw na miejsce budowy: piasek (rzeczny i kopalniany), pospółka, żwir, ziemia oraz tłucznie.

Wykopy Radom - JAWOR Radom

Oferujemy wykopy pod parkingi, drogi, budynki, stawy, rowy itp.

Poszczególne etapy wykopów:
Roboty ziemne
wykopy
przygotowanie placu budowy
stabilizacja gruntów
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAWOR’’ Mariusz Jaworski
ul. Sadków 100 26-613 Radom
NIP: 7961605630

Pon. – Pt.   08:00 – 17:00   Sob.   08:00 – 14:00

grupajawor@op.pl

Copyright drogi-asfalty.pl © 2020 All Rights Reserved.